Op zoek naar heerlijke pizza Gelieve geolocatie van je browser toe te staan Geen restaurants gevonden
Menu Sluit menu

Reglement ‘Maak kans op een Plopsa-arrangement’

Artikel 1: Organisatie en prijzen

Pizza Belgium nv, hierna genoemd Pizza Hut, met maatschappelijke zetel te Borsbeeksebrug 34, bus 4, B-2600 Berchem en ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer BE 428.600.141 organiseert een wedstrijd in de Pizza Hut-restaurants met de bedoeling klantretentie teweeg te brengen.

De verantwoordelijke van publicatie is Christine De Groof, in hoedanigheid van Marketing Manager. De host van het spaarprogramma is het bedrijf Freedelity SA waarvan de zetel zich bevindt op Rue du Bosquet 8, boîte 6 te 1400 Nivelles.

De wedstrijd vangt aan op zaterdag 1/07/2023 en loopt tot en met donderdag 31/8/2023. In België met toekenning van volgende prijzen:

  • 4 x arrangement in een suite in het Plopsahotel + toegangstickets voor Plopsaland De Panne (voor het hele gezin)
  • 5 x arrangement in een standaardkamer in het Plopsahotel + toegangstickets voor Plopsaland De Panne (voor het hele gezin)
  • 5 x toegangstickets voor Plopsaland De Panne (voor het hele gezin)
  • 5 x toegangstickets voor Plopsa Station (voor het hele gezin)

Artikel 2: Deelname

Deelname aan de wedstrijd kan mits het drie keer bezoeken van een Belgisch Pizza Hut-restaurant. Men dient minstens één maaltijd aan te kopen per bezoek alvorens te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Men dient het bezoek via de Freedelity app te registeren aan de kassa. Een dag na het restaurantbezoek zal de klant een mail ontvangen met twee wedstrijdvragen. Door deze te antwoorden, bevestigt de klant de deelname aan de wedstrijd.

Wiens antwoord het dichtst bij het antwoord ligt, zal een prijs winnen.

Door aan de wedstrijd deel te nemen, aanvaardt men automatisch het volledige onderhavige wedstrijdreglement, met inbegrip van eventuele latere wijzigingen die nodig zouden blijken, bijvoorbeeld in geval van overmacht. Voor zover mogelijk zullen de deelnemers van dergelijke wijzigingen op de hoogte worden gebracht.

Deze wedstrijd is uitsluitend bestemd voor deelnemers die woonachtig zijn in België en die meerderjarig zijn. Aan winnaars die niet in België wonen of niet meerderjarig zijn, zal geen prijs worden toegekend. De deelname is op naam en de speler kan in geen geval voor rekening van andere deelnemers spelen. Het spel is niet beperkt tot één deelname per persoon en per gezin (zelfde naam, zelfde adres).

Het personeel van Pizza Belgium nv en derden die hebben geholpen bij de organisatie van deze wedstrijd mogen niet aan de wedstrijd deelnemen.

De firma behoudt zich het recht voor de juistheid van de door de deelnemers verstrekte inlichtingen te controleren.

Elke vorm van fraude dienaangaande leidt tot uitsluiting van de deelnemer. Elke onvolledige of onleesbare deelname wordt als nietig beschouwd.

Artikel 3: Principe van het spel en aanduiden van de winnaars

Deelnemen aan deze wedstrijd kan enkel voor wie woonachtig is in België en tussen 1/07/2023 en 31/08/2023 drie keer een Pizza Hut-restaurant bezoekt en hier minstens één maaltijd per bezoek aankoopt. De klant dient zich te registeren met zijn ID-kaart via ons Bonuspuntensysteem. Een dag na zijn bezoek zal de klant een mail ontvangen met twee wedstrijdvragen in. Door deze te beantwoorden, bevestigd hij zijn deelname aan de wedstrijd. Het is noodzakelijk over een e-mailadres en een correct adres te beschikken om de deelname aan het spel te kunnen bevestigen. Alleen deze werkwijze wordt als geldig beschouwd om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen en voor de prijsuitreiking in aanmerking te kunnen komen. Antwoorden die via de post of enig ander communicatiemiddel worden toegestuurd, komen niet in aanmerking voor de toekenning van de prijzen.

Met antwoorden waarvan de gegevens onjuist of onvolledig zijn of die na de uiterste voorziene datum worden ingediend, wordt geen rekening gehouden.

De deelnemers kunnen in voorkomend geval geen aanspraak maken op een prijs.

De winnaars worden bepaald op basis van de wedstrijdvragen ‘Bij welk aankoopbedrag krijg je op woensdag een gratis Kids Menu?’ met meerkeuzeantwoorden en  ‘Hoeveel Kids Menu’s worden er tijdens de campagneperiode (1/07/2023-31/08/2023) verkocht in onze Pizza Hut-restaurants?’ De klant waarvan het antwoord het dichtst bij de laatste vraag ligt, wint de hoofdprijs. Zo worden de prijzen trapsgewijs verdeeld.

De winnaars worden na afloop van de wedstrijd via mail of telefonisch gecontacteerd.

Indien blijkt dat er vals gespeeld werd, worden alle frauduleuze deelnames als nietig beschouwd; met frauduleuze deelnames wordt geen rekening gehouden. Dit heeft voor gevolg dat de prijzen die eventueel konden worden verkregen automatisch en van rechtswege worden geannuleerd.

Artikel 4: Wijziging of stopzetten van het spel

De organiserende firma behoudt zich de mogelijkheid voor onderhavig reglement indien nodig aan te passen, en dit op om het even welk moment, zonder voorafgaande kennisgeving noch verplichting om die beslissing te motiveren en zonder dat haar verantwoordelijkheid daardoor in het gedrang komt.

Artikel 5: Bezwaren

De prijs van elke winnaar kan in geen geval worden omgeruild tegen het overeenkomstig bedrag in contant geld.

Op geen enkele manier kan er bezwaar worden ingevoerd over de invulling van de beslissende factor: correcte inschatting schiftingsvraag.

Artikel 6: Verantwoordelijkheid

De aansprakelijkheid van de organiserende firma is strikt beperkt tot de aflevering van de effectief en op geldige wijze gewonnen prijzen. In dit geval overnachtingen in het Plopsahotel en toegangstickets voor Plopsaland De Panne en Plopsa Station. De organiserende firma garandeert de deelnemers een volstrekte onpartijdigheid met betrekking tot het spelverloop en garandeert een volstrekt gelijke behandeling van alle deelnemers.

De organiserende firma kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het frauduleuze gebruik van het bonuspuntensysteem of van de toekenning van de prijzen.

De organiserende firma herinnert de deelnemers hierbij aan de kenmerken en beperkingen van technologische systemen wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele gevolgen van de toegang tot het Freedelity-spaarprogramma.

Meer in het bijzonder kan de organiserende firma in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële of immateriële schade aan de deelnemers, hun computeruitrusting en de gegevens die erop bewaard worden, noch voor de mogelijke gevolgen daarvan voor hun persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten. De organiserende firma kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien één of meerdere deelnemers zich niet via de ID-reader van het spaarsysteem kunnen aanmelden wegens een technisch defect.

Artikel 7: Bevoegde rechtbanken

De spelers zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil waarvoor geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zal worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken in het Brusselse arrondissement.

Artikel 8: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Sinds zijn oprichting in 2010 begeleidt Freedelity Pizza Hut nv bij het verzamelen, bijwerken en verwerken van persoonsgegevens via een dubbele aanpak: er wordt niet alleen rekening gehouden met de behoeften en projecten van de retailers, maar ook met de behoeften van de consument die maximale transparantie wenst met betrekking tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens.

De inwerkingtreding van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) versterkt het belang van die dubbele aanpak. Om die reden is het aanbod van Freedelity ook uiterst transparant.

Dat aanbod steunt op drie componenten:

  • De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de Freedelity-database.
  • De verantwoordelijkheidals uitgever van het CustoCentrix-platform en  als uitvoerder van de gezamenlijke bijwerking van de persoonsgegevenstussen de gebruikers van CustoCentrix.
  • De verantwoordelijkheid als uitgever van de MyFreedelity-portaalsite en -applicatie.

De website www.myfreedelity.com richt zich tot de consumenten die de controle willen behouden over het gebruik van hun persoonsgegevens en hun toestemmingen willen beheren die ze hebben gegeven aan de handelszaken die CustoCentrix gebruiken voor hun marketing- en CRM-doeleinden.

De in het kader van deze wedstrijd verzamelde persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De informatie van de deelnemers wordt door het organiserende bedrijf geregistreerd en gebruikt om hun deelname aan de wedstrijd te memoriseren en de toekenning van prijzen mogelijk te maken. Ze kunnen ook gebruikt worden voor commerciële- en marketingdoeleinden.

De deelnemers kunnen, om legitieme redenen, zich verzetten tegen het feit dat hun persoonlijke gegevens die in het kader van dit spel werden meegedeeld, behandeld worden.

Deelnemers en winnaars machtigen de organiserende maatschappij om hun voor- en achternaam kosteloos te gebruiken voor de doeleinden van de communicatie rond het spel.

Alle deelnemers hebben recht op inzage, wijziging of rechtzetting van hun persoonlijke gegevens.

Het volstaat daarvoor een mail met een exacte omschrijving van de vraag te sturen naar  info@pizzabelgium.be.

Pizza Belgium nv doet er al het mogelijke aan om deze gegevens vertrouwelijk te houden. Door op de knop “Bevestigen” te drukken om de persoonlijke gegevens te versturen, erkent de deelnemer echter dat het versturen van dergelijke gegevens via technologie nooit helemaal zonder risico is. Eventuele schade als gevolg van het onrechtmatig gebruik van de persoonlijke gegevens van een deelnemer door derden kan Pizza Belgium nv nooit ten laste worden gelegd en kan in geen geval de verantwoordelijkheid van deze laatste in het gedrang brengen.

Artikel 9: Literaire en artistieke eigendomsrechten

Conform de wetgeving met betrekking tot de literaire en artistieke eigendomsrechten is de reproductie en voorstelling van deze wedstrijd in zijn geheel of van onderdelen daarvan ten strengste verboden. Het genoemde merk is een door zijn eigenaar gedeponeerd handelsmerk.